Privacy & dataveiligheid

Het Griefelinstituut heeft een hoog ambitieniveau waar het gaat om kwaliteit van haar diensten. Een belangrijk onderdeel van deze kwaliteit vormt de bescherming van de privacy van (potentiële) klanten en een zorgvuldige omgang met hun (persoons-)gegevens, conform de vereisten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

1. Toepasselijkheid

Dit beleid geldt tussen u, de gebruiker van deze website, en het Griefelinstituut, de eigenaar van deze website. Het is van toepassing op het gebruik van alle gegevens die door het Griefelinstituut verzameld met betrekking tot uw gebruik van de website en alle diensten of systemen daarop.

2. Opslag van gegevens

.2.1 Het Griefelinstituut slaat onder andere de volgende (persoons)gegevens op:
  • naam (voor- en achternaam);
  • postcode en huisnummer;
  • mailadres, telefoonnummer en evt. andere contactgegevens;
  • door de gebruiker zelf ingevulde profielinformatie, o.a. met betrekking tot beroep en werkcontext
  • gegevens met betrekking tot de inschrijving voor educatieve activiteit(en), inclusief betalingsgegevens;
  • feedback, eventuele resulaten en andere informatie de de gebruiker in het kader van een educatieve activiteit versterkt;
  • eventuele (resultaten van) eductieve activiteiten die de gebruiker heeft gevolgd of afgerond.
  • technische gegevens die automatisch worden verzameld, zoals: IP-adres, type en versie van de webbrowser, besturingssysteem, een lijst met URL's die beginnen met een verwijzende site, uw activiteit op deze website en de site waarnaar u verlaat, en cookie-informatie.
2.2 Het Griefelinstituut bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is. In het belang van het verbeteren van de dienstverlening kan het Griefelinstituut uw gegevens langer geanonimiseerd bewaren. 
2.3 Alle (persoonlijke) gegevens die u verstrekt, worden door het Griefelinstituut bewaard zolang u gebruik maakt van de diensten en systemen die op de website worden aangeboden. 

3. Gebruik van gegevens

3.1 Het Griefelinstituut gebruikt uw (persoons)gegevens:
• om te reageren op vragen of verzoeken van gebruikers.
• om gebruikers te kunnen adviseren over passend aanbod.
• voor registratie, administratieve afhandeling en uitvoering van educatieve activiteiten.
• om gebruikers te informeren over nieuwe ontwikkelingen, mits zij hiermee hebben ingestemd.
• om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.
• om te voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving op onderwijs zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid.
3.2 Persoonsgegevens die gebruikt worden voor analyses ter verbetering van de dienstverlening worden geanonimiseerd.
3.3
 In sommige gevallen werkt het Griefelinstituut samen met externe dienstverleners, zoals docenten en congresbureaus. Het Griefelinstituut zal  persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw inschrijving. Door het Griefelinstituut ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
3.4 Het kan zijn dat het Griefelinstituut door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om jouw gegevens te delen. Het Griefelinstituut deelt dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

4. Beveiliging van uw gegevens

Gegevensbeveiliging is van groot belang voor de Griefelacademie. Om uw gegevens te beschermen, hebben we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd.

5. Beheer van eigen gegevens

5.1. U kunt te allen tijde via uw persoonlijke pagian toegang krijgen tot uw account en profiel om de gegevens in te zien.  of te wijzigen. Het kan zijn dat u uw gegevens moet wijzigen of bijwerken als uw omstandigheden veranderen. Er kunnen ook aanvullende gegevens met betrekking tot uw marketingvoorkeuren worden opgeslagen en u kunt deze op elk moment wijzigen. 
5.2
U kunt het Griefelinstituut schriftelijk of per mail verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Bij een verzoek tot verwijdering controleert het Griefelinstituut eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Als dit niet het geval is, zal het Griefelinstituut u informeren over het eerstvolgende moment waarop dit mogelijk is.

6. Wijziging van het beleid

Het Griefelinstituut behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen als we dat van tijd tot tijd nodig achten of zoals vereist door de wet. Eventuele wijzigingen zullen onmiddellijk op de website worden geplaatst en u wordt geacht de voorwaarden van het beleid te hebben aanvaard bij uw eerste gebruik van de website na de wijzigingen.

7. Contact

Als er vragen zijn over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via info@griefelen.nl