Slider_griefelen_prents1_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents2_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents3_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents4_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents5_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents6_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents7_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents8_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents9_vervolg_pagina.jpg

Hulpverlening

hulpverlening_foto.jpg
hulpverlening_verwerkingsplaat.jpg
hulpverlening_verwerkingsplaat_2.jpg
Het Griefelteam zet zich samen met andere hulpverleners in om de gevolgen van ingrijpende ervaringen op de ontwikkeling van kinderen te verkleinen en/of te voorkomen (ACE's onderzoeken/Early Life stress).  Het meest ideale is dit samen met ouders en/of opvoeders te doen. Waar het kan, zo vroeg mogelijk en het liefst in 'gewone' omstandigheden.  Het Griefelprogramma kan hierin aansluiten en indien nodig,  binnen een breder (hulp)aanbod worden geplaatst. Griefelen kan zowel preventief als curafief ingezet worden binnen:

 • de dagbehandeling voor jonge kinderen (MKD- GGz-kinderpsychiatrische setting e.a.)
 • bij ouder-kind behandeling/begeleiding 
 • bij individuele kindtrajecten
 • scholen, zowel regulier als speciaal
 • kinderopvang
 • ontmoetings plaatsen voor jonge ouders

Met al deze vormen is ervaring opgedaan door de ontwikkelaars en/of collega Griefelaars.

Voor specifieke doelgroepen zijn  aanpassingen van het Griefelprogramma ontwikkeld, te weten:

 • kinderen met trauma gerelateerde klachten
 • kinderen met hechtingsproblemen waaronder adoptiekinderen
 • kinderen met ontwikkelingsstoornissen (ASS, ADHD, etc.)
 • kinderen met (compliceerde) rouw- en verlieservaringen
 • kinderen met een chronische (medische) conditie

Het Griefelprogramma is goed in te passen als module in een behandelingskaders als het ARC (Attachement, Self-regulation, Competency) of in het Nederlands van Hechting, Zelfregulatie en Competenties. 

Wanneer het kan wordt het effect van het Griefelprogramma onderzocht. Naast dat dit met het Griefelen met kind en ouder gebeurd, is er een aanvulling speciaal gericht op de regulatie van ouders /opvoeders  zelf, waaraan tevens onderzoek is gekoppeld.  Mail naar info@griefelen.nl als u meer informatie wilt.  

ACCREDITATIE            (certificaten bij 95 % aanwezigheid)

* SKJ                                                                             16 punten (basiscursus)

* NIP GZ psycholoog                                               38 punten (basis en verdieping)

* NIP lichaamsgericht werkend psycholoog      28 punten (basis en verdieping) 

* NIP psychologen kinder & jeugd                       26 punten (basis en verdieping)
* NVO pedagogen generalist                               26 punten (basis en verdieping)

* Register Vaktherapie                                            12 punten (basiscursus) 

Praktijk Verdieping cursist brengt eigen videomateriaal en/of casuïstiek in. Aan de hand van dit materiaal + vraag vindt een inhoudelijke verdieping plaats m.b.t. de methodiek van het Griefelen, het nader uitwerken van de fundamenten onder het programma + toepassing daarvan in de praktijk. Ook de Griefelwijzer wordt overgedragen. Vanwege de inhoud is deze dag vaker te volgen. Minimaal 4 deelnemers.

Verdieping WO (basis + verdieping = 26 accreditatiepunten NIP/NVO):        in deze verdieping komt de indicatiesteling aan de orde, rapportage mbt het Griefelen (eventueel in relatie tot een breder behandelprogramma) en psycho-educatie. Hoe kunnen ouders worden betrokken in het  programma? Daarnaast worden de fundamenten van het programma nader uitgewerkt; besproken op welke manieren het Griefelprogramma kan worden aangepast aan verschillende doelgroepen en hoe het Griefelprogramma kan worden ingebed in een breder behandelaanbod. Daarnaast wordt de Griefelwijzer overgedragen. Minimaal 4 deelnemers. 

Incompany Basiscursus Griefelen:        In overleg af te spreken binnen een instelling, school, kinderopvang e.d.. 

Alle cursussen vinden plaats in Bilthoven. 

Eind 2017 is er een pilot onderzoek vanuit de Universiteit van Amsterdam / afdeling Forensisch Orthopedagogiek afgerond  binnen een Jeugdhulpverleningsinstelling + Speciaal Onderwijs, naar de effecten van het Griefelprogramma. Op de 3 lijsten TSCYC list (trauma and young children) + ZO! list (mbt regulatie) + Strenghts and Difficulties Questionnaire list, scoren ouders, pedagische medewerkers en leerkrachten een significant verschil richting groei. Een groter vervolgonderzoek vanuit de UvA is in voorbereiding.                   Vanuit de Hogeschool Fontys te Eindhoven, zijn tevens verschillende onderzoeken uitgevoerd, waarvan de gegevens veel belovend zijn. 

 

Cursussen

Basiscursus In-Company

Data: 20-03-2023 - 21-03-2023
545,–

Basiscursus

Data: 
545,–

Praktijk Verdieping

Data: 
275,–

Verdieping WO

Verdieping 2 dagen WO opgeleid, accreditatie NIP/NVO e.a..   Zie voor inhoud + accreditatie tekst boven deze kaders.  (Gebruik login-gegevens basiscursus bij bestelprocedure)

Data: 08-12-2023
545,–

SPEL verdieping

In Griefelen vormt spel een belangrijk onderdeel. Om gericht aan te sluiten, zijn er spelen ontwikkeld. Van sensatie tot expressie!  U kunt kennis maken en mede onder begeleiding van kunstenaar Brigida Almeida ervaren waartoe deze spelen kunnen leiden.   

Data: 
275,–

Licentie

Na de basis geeft een licentie recht op 5 % korting op vervolgcursus, aanvulling op Griefelmap, Verdiepingsmap WO (indien gedaan) + Griefelwijzer- aanvullingen op onderdeel Spelletjes - één telefonische supervisievraag over een Griefeltraject. LET OP:licentie is gekoppeld aan kwaliteitseisen mbt Griefelen ®.

200,–

Intervisie

Intervisie voor Griefelen in groepsverband is beschikbaar voor pedagogische medewerkers en hulpverleners na het volgen van de basiscursus. Gebruik de login van de basiscursus tijdens de bestelprocedure.

120,–

Supervisie

Individuele supervisie voor Griefelen is beschikbaar voor pedagogische medewerkers en hulpverleners na het volgen van de basiscursus. Gebruik de login van de basiscursus tijdens de bestelprocedure.

120,–

Workshop Griefelen

Workshop van 3 uur op aanvraag.

Kennis maken met het Griefelen door de verschillende onderdelen zelf te ervaren. 

Minimaal 10 deelnemers (prijs na afspraak)

Data: Geen cursusdatums beschikbaar.

Wat is Griefelen?

Griefelen kan, en onderdelen van het Griefelprogramma kunnen bijdragen aan het proces om het welbevinden van een kind te vergroten. Griefelen is bedoeld om het kind te helpen zijn gewaarwordingen toe te laten, te doorvoelen en uiteindelijk te transformeren. Het is de bedoeling dat het kind weer weerbaar wordt en veerkracht ontwikkeld. Met het griefelen wordt het kind geholpen om door de gewaarwordingen en gevoelens heen te gaan en daardoor weer in balans te komen. 

De kinderen gaan samen met Stokkie op reis in het dierenbos. Daar gebeurt van alles wat frustraties oplevert. Dat kan ervaren worden in het lichaam in de vorm van signalen, gewaarwordingen (rood hoofd, sneller kloppend hart, bubbels-klem-warmte  in de buik, strakke benen of kriebels in de hand). Dit gaan we waar mogelijk samen gewaarworden en ervaren. Om vervolgens aan deze processen in het hier en nu, taal te koppelen. Oftewel betekenis geven aan wat ervaren kan worden.

De kinderen mogen/kunnen naspelen en oefenen wat de dieren ook gewaar worden. Het geeft oefeningen die uitdagen frustraties te leren verdragen. Stress wordt ingezet, om met hulp van de Griefelaars te oefenen om energie toe te laten en te (leren) reguleren met behulp van verschillende technieken (goed in het lichaam komen – stevig met het lichaam gegrond en gecentreerd zijn – rustige ademhaling).

Het programma is kortdurend, laagdrempelig, speels en interactief. Er is een direct effect op de relatie volwassene-kind. De geleerde vaardigheden kunnen overal, altijd en door iedereen worden ingezet. De vereiste investering betaalt zich dubbel en dwars terug, zo leert de ervaring.

In de Basiscursus Griefelen  kan een volwassene kennis maken met alle onderdelen van het Griefelprogramma, ervaren wat het betekent om het Griefelprogramma te 'volgen', ervaren wat het betekent om het Griefelprogramma aan te bieden en kennis maken met de theorie achter het Griefelprogramma. Afhankelijk van de eigen (vak)achtergrond kan men de aan het Griefelprogramma gekoppelde therapeutische elementen leren inzetten gedurende de uitvoering van het programma en daarbuiten.

Griefelen

Rembrandtkade 29
3583 TN Utrecht

T 030 63 60 634
M 06 21 54 20 54
E info@griefelen.nl